FANDOM


Đây là danh sách các nhân vật có trong Date A Live.

Nhân Vật Chính
Tinh Linh
Tinh Linh trong Date A Bullet
Ratatoskr
Deus Ex Machina (DEM)
Anti-Spirit Team (AST)
Special Sorcery Service (SSS)
Trường Raizen

All items (53)