Date A Live Wiki
Advertisement
Date A Live Wiki

Thần uy linh trang là bộ trang phục chiến đấu cũng như bảo vệ Tinh linh khỏi mọi tác động của kẻ thù. Danh sách Thần uy Linh trang của các Tinh linh trong Date a live :

  1. Yatogami Tohka < Adonai Melek>
  2. Yoshino <El>
  3. Tokisaki Kurumi <Elohim>
  4. Itsuka Kotori <Elohim Gibor>
  5. Yamai Kaguya & Yamai Yuzuru <Elohim Tzabaoth>
  6. Izayoi Miku <Shaddai El Chai>
  7. Natsumi <YHVH Tazabaoth>
Advertisement